Новости

Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Архива на новости

Безбедност и заштита при работа


Технолаб е меѓу првите компании во Р. Македонија која доби Овластување од  Министерството за труд и социјална политика за вршење на стручни работи од областа на безбедност и заштита при работа.

Тимот кој работи во состав на секторот за безбедност и заштита при работа е составен од 8 инжинери со положен стручен испит за БЗР.

Секторот за БЗР меѓудругото ги нуди и следниве услуги:

 • Проценка на ризик на работните места
 • Изјава за безбедност на работните места
 • [ Референтна листа ]
 • Обука на вработените за безбедност и заштита при работа
 • Изработка на програми за обука на работниците од областа на БЗР
 • Обука на претставници на вработените за безбедност и заштита при работа
 • Обука на вработените за противпожарна заштита, евакуација и спасување
 • Изработка на план за Безбедност и заштита при работа
 • Изработка на правилник за лична заштитна опрема
 • Испитување на средствата за работа
 • Водење на евиденција за БЗР
 • Мерење и анализа на услови во работната средина
   • мерење на микроклиматски услови во работната средина
   • мерење на осветленост во работната средина
   • мерење на бучава во работната средина
   • мерење на хемиски штетности (прашина, СО, СО2, ...) во работна средина
   • мерење на хемиски штетности ( присуство на органски соодиненија)
 • Преглед и испитување на електрична инсталација
 • Преглед и испитување на громобранска инсталација
 • Изработка на студии (стручни документации) за остварување на право на стаж на осигурување со зголемено траење (бенифициран стаж)
 • Изработка на проекти и елаборати за безбедност и заштита при работа и план за БЗР за градилиште
 • Консултативни услуги при имплемнетација на OHSAS 18001 стандардот

[ Референтна листа ]