Новости

Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Архива на новости

Инспекциско тело


СертификатСекторот Инспекциско тело за безбедност при работа и заштита на животна средина во состав на Технолаб во декември 2010 година се здоби со сертификат за акредитација согласно стандардот МКС EN ISO/IEC 17020:2006 тип А.

Институтот за акредитација на Република Македонија му додели на Технолаб сертификат за акредитација бр. ИТ – 034, со кој му се овозможува да врши инспекција (контрола) на условите во работна средина (микроклиматски услови, осветленост и бучава) и бучава во животна средина.

Во рамките на опсегот на акредитација Технолаб врши:

  • Контрола на микроклиматски услови во работна средина
    • Контрола на температура, релативна влажност и брзина на струење на воздухот
  • Контрола на физички штетности во работна средина
    • Контрола на бучава
    • Контрола на осветленост
  • Контрола на бучава во животна средина

[ увид во сертификатот за ИНСЕПКЦИСКО ТЕЛО ]