Новости

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе


Архива на новости

Инспекциско тело


СертификатСекторот Инспекциско тело за безбедност при работа и заштита на животна средина во состав на Технолаб во декември 2010 година се здоби со сертификат за акредитација согласно стандардот МКС EN ISO/IEC 17020:2006 тип А.

Институтот за акредитација на Република Македонија му додели на Технолаб сертификат за акредитација бр. ИТ – 034, со кој му се овозможува да врши инспекција (контрола) на условите во работна средина (микроклиматски услови, осветленост и бучава) и бучава во животна средина.

Во рамките на опсегот на акредитација Технолаб врши:

  • Контрола на микроклиматски услови во работна средина
    • Контрола на температура, релативна влажност и брзина на струење на воздухот
  • Контрола на физички штетности во работна средина
    • Контрола на бучава
    • Контрола на осветленост
  • Контрола на бучава во животна средина

[ увид во сертификатот за ИНСЕПКЦИСКО ТЕЛО ]