новости


Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе

Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе

Јуни 2017

Учество на Технолаб на Бизнис самитот во Трст, Италија

повеќе

Јуни 2017

Обука за стручни лица за БЗР на тема: „ Превентивни мерки за спречување на повреди при работа „

повеќе

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе

Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе

Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе

Декември 2016

Технолаб и Дедо Мраз со децата од Технолаб

повеќе

Декември 2016

Презентација на документот “Интегриран катастар на загадувачи на животната средина на Град Скопје“ во рамките на работилницата на тема: Подобрување на квалитетот на воздухот во Скопје

повеќе

Ноември 2016

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Безбедност на работното место и опремата за работа„

повеќе

Јуни 2016

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема: “Мерки за управување со ризиците на кои се изложени вработените кои работат на височина„

повеќе

Јуни 2016

Обука за управување и/или постапување со отпад

повеќе

Април 2016

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема: “Присутни ризици на работните места изложени на нејонизирачко зрачење„

повеќе

Февруари 2016

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема: “Присутни ризици на работните места изложени на нејонизирачко зрачење„

повеќе

Декември 2015

Новогодишна забава со Дедо Мраз во Технолаб

повеќе

Декември 2015

Обука за стручно оспособување на стручните лица за БЗР на тема „Влијанието на стресот и мобингот на работното место и улогата на институциите во одржување на системите за БЗР “

повеќе

Ноември 2015

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Мерки за намалување на опасности и штетности на вработени изложени на хемиски влијанија„

повеќе

Ноември 2015

Работилница во рамките на проектот „План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух за агломерацијата Скопски регион„

повеќе

Ноември 2015

Учество на Министерската конференција за климатски промени

повеќе

Октомври 2015

Учество на Меѓународната конференција „БОН ТОН во БЗР„

повеќе

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |