новости


Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе

Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе

Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе

Јуни 2018

На иновативниот проект на Технолаб му е доделен грант од Фондот за иновации и технолошки развој во рамките за Првиот повик за финансирање на проекти во рамките на Столб 3 од Планот за економски раст на Влада на Република Македонија

повеќе

Јуни 2018

Тимот на Технолаб учествуваше на петдневен тренинг за одржливо управување со контаминирани локации во рамките на проектот на УНИДО за „Отстранување на техничките и економските бариери за иницирање на активности за деконтаминирање на локацијата на ОХИС“

повеќе

Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе

Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе

Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе

Јуни 2017

Учество на Технолаб на Бизнис самитот во Трст, Италија

повеќе

Јуни 2017

Обука за стручни лица за БЗР на тема: „ Превентивни мерки за спречување на повреди при работа „

повеќе

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе

Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе

Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе

Декември 2016

Технолаб и Дедо Мраз со децата од Технолаб

повеќе

Декември 2016

Презентација на документот “Интегриран катастар на загадувачи на животната средина на Град Скопје“ во рамките на работилницата на тема: Подобрување на квалитетот на воздухот во Скопје

повеќе

Ноември 2016

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Безбедност на работното место и опремата за работа„

повеќе

Јуни 2016

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема: “Мерки за управување со ризиците на кои се изложени вработените кои работат на височина„

повеќе

Јуни 2016

Обука за управување и/или постапување со отпад

повеќе

Април 2016

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема: “Присутни ризици на работните места изложени на нејонизирачко зрачење„

повеќе

Февруари 2016

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема: “Присутни ризици на работните места изложени на нејонизирачко зрачење„

повеќе

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |