новости


Декември 2015

Новогодишна забава со Дедо Мраз во Технолаб

повеќе

Декември 2015

Обука за стручно оспособување на стручните лица за БЗР на тема „Влијанието на стресот и мобингот на работното место и улогата на институциите во одржување на системите за БЗР “

повеќе

Ноември 2015

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Мерки за намалување на опасности и штетности на вработени изложени на хемиски влијанија„

повеќе

Ноември 2015

Работилница во рамките на проектот „План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух за агломерацијата Скопски регион„

повеќе

Ноември 2015

Учество на Министерската конференција за климатски промени

повеќе

Октомври 2015

Учество на Меѓународната конференција „БОН ТОН во БЗР„

повеќе

Септември 2015

Учество на Меѓународната Конференција „Кавалитет и компетентност 2015“

повеќе

Јуни 2015

Светски ден за акредитација

повеќе

Мај 2015

Учество на меѓународна конференција за отпад во организација на АДКОМ

повеќе

Мај 2015

Овластување за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа

повеќе

Мај 2015

Учество на Работилница за иницирање на изработка на Националната програма за елиминација на болести предизвикани од азбест во Република Македонија

повеќе

Мај 2015

Учество на Меѓународна конференција за БЗР во Обзор, Бугарија

повеќе

Мај 2015

Редовно надзорно оценување и проширување на опсегот на акредитација согласно MKC EN ISO/IEC 17025:2006

повеќе

Април 2015

Презентација на катастарот на загадувачи на територија на оп. Гази Баба

повеќе

Февруари 2015

Учество на Работилница за Долгорочна стратегија и Закон за климатска акција

повеќе

Декември 2014

Технолаб со Дедо Мраз за најмладите

повеќе

Декември 2014

Учество на работилница за подготовка на Извештај за имплементација на Националната стратегија за одржлив развој

повеќе

Декември 2014

Учество на работилница за презентација на Првиот двогодишен ревидиран извештај и планираните активности во однос на можниот придонес на државата кон Конференцијата за климатски промени во 2015г.

повеќе

Декември 2014

Учество на тркалезната маса за презентација на првата фаза на Студијата за опасен отпад во Република Македонија

повеќе

Ноември 2014

Учество на Работилница на тема “ Од загадувачките активности на човекот до мапирање на емисии, користејќи ја базата на емисии за глобално атмосферско истражување“ – Испра, Италија

повеќе