новости


Октомври 2014

Редовен надзор и реакредитација на инспекциското тело согласно МКС EN ISO\IEC 17020:2012

повеќе

Октомври 2014

Учество на “Конференција на Македонската Асоцијација за Цврст Отпад“

повеќе

Октомври 2014

Технолаб учествуваше во дел од настаните за одбележување на “Европската недела за безбедност и здравје при работа“

повеќе

Октомври 2014

Учество на меѓународен симпозиум “Енергетика – 2014“ во организација на Земак

повеќе

Октомври 2014

Учество на Конгресот на хемичари и технолози на РМ

повеќе

Септември 2014

Обука за управување /постапување со отпад

повеќе

Јуни 2014

Зајакнување на тимската работа во Технолаб

повеќе

Јуни 2014

Одбележан ,,Светскиот ден на акредитацијата”

повеќе

Јуни 2014

Обука за управување и/или постапување со отпад

повеќе

Мај 2014

Редовен надзор и проширување на опсегот на акредитација на лабораторијата на Технолаб соглaсно МКС EN ISO\IEC 17025:2006

повеќе

Април 2014

Обука за управување и/или постапување со отпад

повеќе

Март 2014

Национална еколошка акција “Македонија земја на цвеќето, Македонија земја на розите“

повеќе

Февруари 2014

Успешно спроведена обука за управување и постапување со отпад

повеќе

Јануари 2014

Технолаб учествуваше на јавната расправа за Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на Државна урбанистичка планска документација за регионална депонија Дрисла

повеќе

Јануари 2014

Презентација на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот Јагленово наоѓалиште- „Мариово“

повеќе

Октомври 2013

Технолаб продолжува со изведување на обуки за управување и/или постапување со отпад

повеќе

Октомври 2013

Успешно завршен проектот: “Елиминација на ПХБ и опремата која содржи ПХБ”

повеќе

Септември 2013

Учество на Третата меѓународна конференција „Управување со отпад и климатски промени“

повеќе

Јуни 2013

Успешно завршен проектот: “Консолидирање на системот за мониторинг на животната средина во Албанија (CEMSA)”

повеќе

Јуни 2013

Учество на Меѓународната конференција „Квалитет и компетентност 2013“

повеќе