Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Април 2016

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема: “Присутни ризици на работните места изложени на нејонизирачко зрачење„

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема:
“Улогата на изборот и правилната употреба на личната заштитна опрема во ризик менаџментот на работните места со зголемен ризик„

Во рамките на планираните активности согласно годишната програма за 2016 година за спроведување на обуки за стручните лица за БЗР, Технолаб организираше обука за стручните лица за БЗР на тема “Улогата на изборот и правилната употреба на личната заштитна опрема во ризик менаџментот на работните места со зголемен ризик„.  Обуката се одржа во х.Континентал на 08.04.2016 година и истата беше наш придонес кон одбележување на Неделата за безбедност при работа.
Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд и стручните лица за БЗР Магдалена Трајковска Трпевска, Дејан Митревски и Ѓорѓи Андонов. 
Оваа обука беше оплеменета со корисни интерактивни дискусии помеѓу учесниците и со практична демонстрација на лични заштитни средства.
Стручните лица за БЗР учесници на оваа обука се здобија со соодветни потврди со бодови согласно Правилникот за начинот на бодување на пасивно и активно учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за БЗР.


Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема:

“Улогата на изборот и правилната употреба на личната заштитна опрема во ризик менаџментот на работните места со зголемен ризик„

 

Во рамките на планираните активности согласно годишната програма за 2016 година за спроведување на обуки за стручните лица за БЗР, Технолаб организираше обука за стручните лица за БЗР на тема “Улогата на изборот и правилната употреба на личната заштитна опрема во ризик менаџментот на работните места со зголемен ризик„.  Обуката се одржа во х.Континентал на 08.04.2016 година и истата беше наш придонес кон одбележување на Неделата за безбедност при работа.

Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд и стручните лица за БЗР Магдалена Трајковска Трпевска, Дејан Митревски и Ѓорѓи Андонов. 

Оваа обука беше оплеменета со корисни интерактивни дискусии помеѓу учесниците и со практична демонстрација на лични заштитни средства.

Стручните лица за БЗР учесници на оваа обука се здобија со соодветни потврди со бодови согласно Правилникот за начинот на бодување на пасивно и активно учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за БЗР.

Архива на новости