Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

Обука за стручно оспособување на стручните лица за БЗР на тема:

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

 

На 1-ви декември 2017 Технолаб организираше обука за стручните лица за БЗР на тема: „Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш“. Обуката се одружа во рудникот Бучим во присуство на повеќе од 60 стручни лица за БЗР од повеќе компании во Македонија. Во текот на обуката беа презентирани искуствата од Бучим од одржувањето на безбедноста при работа на работните места со особен акцент на работните места во погонот за лужење. Во рамките на обуката учесниците организирано го посетија погонот за лужење во состав на рудникот Бучим при што имаа можност да согледаат како безбедноста при работа функционира на терен. Од страна на учесниците обуката беше оценета како исклучително успешна. Сите стручни лица за БЗР учесници на обуката се здобија со потврди со бодови согласно Правилникот за начинот на бодување на стручното усовршување на стручните лица за БЗР.

Архива на новости