Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

Референтна Листа


Технолаб со гордост ја истакнува својата повеќегодишна соработка со многубројните свои коминтенти, корисници на услугите во областа на заштита на животната средина и безбедност при работа.

Во своето 15-годишно работење од архивата на ТЕХНОЛАБ се излезени 3800 документи од кои:
Од секторот Животна средина:

• 450 елаборати за заштита на животната средина
• 25 Студии за оцена на влијание врз животната средина (ОВЖС)
• 85 Извештаи за стратегиска оцена на животната средина (СОЖС)
• 65 Апликации за добивање на дозволи за усогласување со оперативен план ( А  и Б дозволи)
• 40 други проекти вклучувајќи и работа на меѓународни проекти


Од секторот Заштита и безбедност при работа:

• 75 Стручни документации за утврдување или ревизија на работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење (бенифициран стаж)
• 350 Елаборати проценки на професионални ризици како основа за Изјава за безбедност
• Обучени се 16.000 работници за безбедност при работа од 900 фирми во Р. Македонија


Од секторот Лабораторија за животна и работна средина и Инспекциско тело:

• 1500 лабораториски извештаи од извршени мерења во животна средина
• 520 лабараториски извештаи од извршени мерења во работна средина
• 530 инспекциски извештаи од извршена контрола во животна и работна средина


Последно ажурирано јануари 2015


Дел од фирмите, по дејности,  кои му ги доверија на  ТЕХНОЛАБ работите од областа на заштита на животната средина и заштита и безбедност при работа се и следните:

нарачател / инвеститордејност
 • АД ЕЛЕМ,
  Подружници: РЕК Битола, РЕК Осломеј,
  ДИРЕКЦИЈА, ЕНЕРГЕТИКА, ХЕЦ МАВРОВО,
  ХЕЦ ШПИЛЈЕ, ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА
 • ЕВН МАКЕДОНИЈА
 • ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ

производство и дистрибуција на електрична енергија и топлинска енергија

 • Фени Индустри, Кавадарци
 • Макстил, Скопје
 • Скопски Легури, Скопје
 • Арцелор Миттал, Скопје
 • Силмак, Јегуновце

металургија

 

 

 • Индоминерали и метали, Пробиштип
 • Рудник за бакар Бучим, Радовиш
 • Рудник САСА, Македонска Каменица
 • Рудник за јаглен Суводол, Битола
 • Рудник за јаглен Осломеј Кичево
 • Други...

 

експлоатација на руди

 • ТКС Империјал Тобако Скопје

тутунска индустрија

 • АД Окта, Скопје
 • Макпетрол АД Скопје

 

производство и дистрибуција на нафтени деривати

 • Титан Цементарница Усје, Скопје
 • Адинг, Скопје
 • Неметали Огражден, Струмица
 • АДГ АБ Скопје
 • Кнауф Дебар Радика
 • Бомекс Рефрактори

 

производство на градежни материјали

 • АД АЛКАЛОИД Скопје
 • ТГС Технички Гасови Скопје
 • Месер Вардар Техногас Скопје
 • Галафарм, Скопје
 • Галениус, Скопје

хемиска индустрија и фармација

 • Џонсон Контролс
 • Џонсон Мети
 • Хај Теч Корпорација
 • Раде Кончар-контактори и релеи

електроиндустрија

 • АД ПИВАРА Скопје
 • Кожувчанка Кавадарци
 • Жито Југ Кавадарци
 • Благој Ѓорев Велес
 • Дамекс Скопје
 • Вивакс Скопје
 • Жито Вардар Велес
 • Мис Глобус Скопје
 • Промес
 • Солета Скопје
 • Кри Кри Куманово
 • Екстра Меин Куманово
 • МИК Свети Николе
 • Аневски Винерија Штип
 • Ад Оранжерии Хамзали

производство на храна, прехрамбени производи, пијалоци и адитиви за прехрамбена индустрија

 • ЈКП Дрисла, Скопје
 • Чистота и зеленило, Куманово
 • Комуналец, Гевгелија
 • Еко Клуб Битола
 • Отпад Суровина, Скопје
 • Новометал, Скопје

собирање, складирање и преработка на отпад

 • МЗТ Опрема за возила
 • 8-ми Октомври-Металец, Крива Паланка
 • Фаморд Скопје
 • Еуротехника Охрид

производство на метални производи

 • АДГ Илинден Скопје
 • Илинден Градба, Струга
 • Бетон Трејд Велес
 • КГМ Инжинеринг Скопје
 • Бортас Скопје
 • Аиркон Скопје

градежништво

 • Принцес Казино, Гевгелија
 • Принцес Груп, Гевгелија
 • Вип Турист, Скопје
 • Македонија Турист

хотели

 • Тетекс, Тетово
 • Фротирка, Делчево
 • ЗЕН Штип
 • Ритекс Спа, Тетово
 • Нова Текстил Виница
 • Калатекс, Скопје

текстилна индустрија

 • ПроКредит Банка
 • Шпаркасе банка

банкарство

 • АД Осигурителна полиса
 • Национално биро за осигурување

осигурителни компании

 • Македонски телеком
 • Вип Оператор
 • Он Нет
 • Кејблтел Скопје

телекомуникации

 • Радио Антена 5

медиуми

 • Идеа Плус Комуникејшнс Скопје
 • Имиџ Плус Скопје
 • Проктер и Гембл Скопје

маркетинг

 • Скопски пазар АД

трговија

 • Логин Системи
 • Сеавус

компјутерски софтвер

 • Општина Аеродром
 • Општина Гази Баба
 • Општина Македонски Брод
 • Општина Старо Нагоричане
 • Општина Битола
 • Општина Дебар
 • Општина Гевгелија
 • Општина Илинден
 • Општина Сарај
 • Општина Пробиштип
 • Општина Кочани
 • Општина Свети Николе

органи на локална самоуправа