Новости

Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Архива на новости

ОБУКИ

ОБУКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД

ТЕХНОЛАБ ДОО СКОПЈЕ со решение од  Министерството за животна средина и просторно планирање е ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ за вршење на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.

Согласно со Правилникот за поблиските услови што треба да ги исполнуваат правните лица што вршат стручно оспособување, програмата за спроведување на обуката како и формата и содржината на потврдата за учество во обука за стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад (Сл. Весник на РМ бр.74 од 2 јуни 2011 год.), обуката за управување и/или постапување со отпад во Технолаб Доо Скопје со врши во согласност со ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И/ ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД

Учесниците на обуката се здобиваат со Потврда за стручна оспособеност за управување и/или постапување со отпад која е предуслов за полагање на испитот за Управител со отпад пред МЖСПП.

Зошто обуки во Технолаб?
- Обуките се изведуваат во мали интерактивни групи
- Предавачи на обуката се: стручни лица за управување и/или постапување со отпад вработени во Технолаб, експерти за отпад од секторот за отпад при Министерството за животна средина и просторно планирање и вработени во Државниот инспекторат за животна средина.
- Тимот на Технолаб поседува повеќегодишно искуство во областа на управувањето со отпад и заштитата на животната средина
- Досега во Технолаб обуките за управување и/или постапување со отпад ги имаат поминато повеќе од 80 слушатели кои потоа успешно го положија стручниот испит за управители со отпад во МЖСПП
- Технолаб поседува сопствена адекватно опремена просторија за одржување на ваков тип на обуки
- За слушателите на обуките е обезбеден работен материјал за активно следење на обуката, материјал за полагање на стручниот испит, освежување со кафе и сендвичи
- Во текот на обуките, преку практични примери и дискусии, слушателите имаат можност да се здобијат со знаења и искуства кои ќе им бидат од исклучителна важност во текот на нивната понатамошна работа на полето на управувањето и/или постапувањето со отпадот
- Правилното управување и/или постапување со отпадот е показател за општествената одговорност на секој компанија која се грижи за чиста и здрава животна средина.
- Обуките во Технолаб ќе Ви помогнат Вашата компанија да направи чекор понапред во однос на управувањето и постапувањето со отпадот.

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме да ја пополните ПРИЈАВАТА и да ни ја доставите на нашиот меил [email protected]

За дополнителни информации Ви стоиме на располагање.