Новости

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе


Архива на новости

Заштита на животната средина


Секторот за Заштита на животната средина во состав на Технолаб има долгогодишно искуство на полето на заштита на животната средина.

Технолаб поседува Овластување од Министерството за животна средина и просторно планирање за вршење на стручни работи од областа на заштита на животната средина.

Мултидисциплинарниот тим од секторот за Заштита на животната средина го сочинуваат експерти за Студии за оценка на влијание врз животната средина и Стратегиска оцена на влијание врз животната средина, инжинери за заштита на животната средина, хемиски инжинери, инжинери технолoзи и многубројни надворешни соработници.

Технолаб преку својот сектор за Заштита на животна средина нуди широк спектар на услуги од областа на заштитата на животната средина во кои спаѓаат:

 

 

 • Изработка на апликации за добивање на дозволи за усогласување со оперативен план ( А  и Б дозволи)
  [ Референтна листа ]

 • Мониторинг на емисии на загадувачки супстанции во воздух
       [ Референтна листа ]

 • Контрола на квалитетот на воздухот ( емисија и имисија)
       [ Референтна листа ]

 • Изработка на стручни и научни проекти од областа на заштита на животната средина
  [ Референтна листа ]